Βοήθεια:Μεταφραστική Μνήμη

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Στη σελίδα αυτή θα βρείτε ένα αλφαβητικό λεξικό όρων το οποίο έχει εμπλουτιστεί και ενημερώνεται συνεχώς από τους μεταφραστές της κοινότητας.


A

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
addon product πρόσθετο προϊόν βασισμένο στο kde
accumulator συσσωρευτής
agent εφαρμογή πελάτης
aggregate συνολικά
alias ψευδώνυμο ; χρησιμοποιείται γενικά (πρέπει να ισχύσει;)
allocation κατανομή
animations κινούμενα σχέδια
anchor σημείο αγκύρωσης
annotation σχολιασμός
applet μικροεφαρμογή
appliances υλοποιήσεις
application εφαρμογή
archive αρχειοθήκη
arguement παράμετρος όρισμα


array παράταξη πίνακας
assign ανάθεση
attribute χαρακτηριστικό(;) ή ιδιότητα (;)
authentication πιστοποίηση αυθεντικοποίηση ή έλεγχος αυθεντικότητας

B

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
backend σύστημα υποστήριξης τελικό-βασικό κομμάτι ενός προγράμματος
backtrace ανίχνευση πηγής
baffled αμηχανία
bandwith εύρος ζώνης φασματικό εύρος
batch πολλαπλή ομαδική
benevolent φιλάνθρωπος
binary δυαδικός
bind σύνδεση
blog ιστολόγιο
bootloader πρόγραμμα εκκίνησης
browser περιηγητής φυλλομετρητής
broadband ευρυζωνικός
bubble λεζάντα
buffer(1) ενδιάμεση αποθήκευση
buffer(2) κύκλωμα / χώρος απομόνωσης
bug σφάλμα
bug report αναφορά σφαλμάτων
build κατασκευάζω
bus δίαυλος τοπολογία

C

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
cache προμνήμη/λανθάνουσα ή κρυφή μνήμη Συνίσταται η χρήση του αγγλικού όρου σε παρένθεση
cascading διαδοχικά


changelog καταγραφή αλλαγών
checkbox πλαίσιο επιλογής
chipset πλαίσιο επιλογής


clean up ομάδα των κεντρικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
clockwise δεξιόστροφα με την φορά των δεικτών του ρολογιού
cloud Suse Cloud, είναι προϊόν της SUSE και δεν μεταφράζεται
cluster συστοιχία
comma separated χωρισμένη με κόμματα
common συνήθης
compiler μεταγλωττιστής
complain mode
concatenation συνένωση συμβολοσειρών παράθεση
configuration ρύθμιση
configuration dialog παράθυρο ρυθμίσεων
conflict σύγκρουση
conflicting αλληλοσυγκρουόμενα
conform εναρμονίζομαι
Consumers συσκευές συναντάται στο LDAP
containment υποδοχέας
content file αρχείο περιεχομένου(;)
counter-clockwise αριστερόστροφα αντίθετα της φοράς των δεικτών του ρολογιού
credential στοιχεία πιστοποιητικά, διαπιστευτήρια
Custom Προσαρμοσμένο
current τρέχων (τωρινός)

D

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
daemon υπηρεσία
DCB Disk Coprocessor Board
debugging αποσφαλμάτωση
Denial of Service (DoS) Άρνηση παροχής Υπηρεσιών
Denial of Service (DoS) Άρνηση παροχής Υπηρεσιών
dependency resolver μηχανισμός επίλυσης εξαρτήσεων
description περιγραφή
deselect αποεπιλογή
dequeue εξαγωγή από το εμπρός άκρο μιας ουράς(σε FIFO ή LIFO)


dialog παράθυρο
directory κατάλογος
disc space χωρητικότητα δίσκου
discard απόρριψη
discovery domain set σύνολο τομέα εύρεσης http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753442.aspx
dispatcher διανεμητής πρόγραμμα αποστολής
display προβολή / εμφάνιση / απεικόνιση
documentation τεκμηρίωση
domain τομέας πεδίο τιμώ
downgrade υποβάθμιση(;) πολύ αρνητική έννοια....
download λήψη μεταφόρτωση
driver οδηγός συσκευής
drop εναπόθεση
dump αποτύπωση κυρίως το βρίσκουμε στο kdump
duplex (επικοινωνία) διπλής κατεύθυνσης Full duplex:εξ ολοκλήρου διπλής κατεύθυνσης

E

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
edit επεξεργασία-ζομαι/εκδιδω/συντάσω ανάλογα την περίπτωση
editor επεξεργαστής
editing (ουσ.) μοντάζ, επεξεργασία (ρήμα) μονταροντας, επεξεργάζοντας, διορθώνοντας
embedded system ενσωματωμένο σύστημα
enhanced εμπλουτισμένος
entries καταχωρήσεις
extension επέκταση
event-driven οδηγόυμενο απο γεγονός ενέργεια οπως το κλικ του ποντικιού
execute εκτελώ πρόγραμμα ή μια εντολή

F

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
fallback εφεδρία
feedback κριτική, ανάδραση
Fibre Channel over Ethernet Οπτική Ίνα μέσω Ethernet FCoE
find αναζήτηση
firmware σταθερολογισμικό πρόγραμμα αποθηκευμένο σε μόνιμη (ή ημι-μόνιμη) μνήμη


flavor “ποικιλία”(;) γεύση
flush καθαρισμός
format διαμόρφωση
framework πλαίσιο εργασίας
front-end εμπρόσθιο τμήμα αρχικό κομμάτι προγράμματος

G

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
gateway πύλη δικτύου
geolocalize γεωτοποθέτηση
global καθολικός είδος προσπέλασης που αναφέρεται σε μέρη του προγράμματος
graphical power δύναμη απεικόνισης γραφικών
GUI(Graphics User Interface) Γραφική Διεπαφή Χρήστη


H

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
handy χρήσιμο
hash χρήσιμο
header(1) επικεφαλίδα πηγαίου κώδικα όταν χρησιμοποιείται για ανάπτυξη εφαρμογών
header(2) κεφαλίδα στην επεξεργασία εγγράφων
hexadecimal δεκαεξαδικός
host υπολογιστής/σύστημα εξυπηρετητής
hub διανομέας
hypervisor υπερεπόπτης για συστήματα εικονικοποίησης

I

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
id ταυτότητα
idle αδρανής
illegal μη έγκυρος
image εικόνα
implementation υλοποίηση
inode inode
instance στιγμιότυπο διεργασία
integrate ενσωματώνεται
interactive διαδραστικός
interface διεπαφή
interoperability διαλειτουργικότητα
internet διαδίκτυο
introduction εισαγωγή
invalid parameters μη έγκυροι παράμετροι

J

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
join συμμετοχή προστέθηκε

K

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
kernel πυρήνας συστήματος
kernel module άρθρωμα πυρήνα


keyword λέξη κλειδί

L

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
lag καθυστέρηση
latency καθυστέρηση μεταφοράς
layer στρώμα,επίπεδο
license άδεια χρήσης
linear address space γραμμικός χώρος διευθύνσεων
listen ανταποκρίνομαι, ακούω
load φορτώνω
localhost τοπικός κόμβος
log καταγράφω / ιστορικό
logfile αρχείο καταγραφής
login είσοδος/σύνδεση
look and feel εμφάνιση και αίσθηση, αισθητική Προτείνω ‘Αισθητική’...
lookup αναζήτηση

M

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
mandatory υποχρεωτικός
master κύριος
merge συγχωνεύω, ενώνω, συνενώνω
migration μεταφορά εισαγωγή, μετακίνηση
minimal ελάχιστο, αφαιρετικό
mirror εναλλακτική τοποθεσία
miscelanneous διάφορα
misjudged παρεξηγημένος
module άρθρωμα,ενότητα παλιά το μεταφράζαμε μονάδα
monitor εποπτεία παρακολούθηση
mount προσαρτώ, προσάρτηση

N

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
native support έμφυτη υποστήριξη
network interface διασύνδεση δικτύου
nodes κόμβοι

O

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
obsolete απαρχαιωμένος
offset μετατόπιση


online σε σύνδεση/συνδεδεμένος
output αποτέλεσμα έξοδος
overflow υπερχείλιση
overwrite αντικατάσταση

P

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
paging σελιδοποίηση
panel πίνακας
parser αναλυτής
partition κατάτμηση / διαμέρισμα
passphrase κωδική φράση
password συνθηματικό
patch διόρθωση
path name διαδρομή αρχείου
pattern pattern μοτίβο, πρότυπο
permission άδεια χρήσης
permutation αναδιάταξη
plugin πρόσθετο
point οδηγώ
program πρόγραμμα
port θύρα
prompt προτροπή ειδοποίηση
proposal πρόταση
proprietary εμπορικό, ιδιοταγές
proxy (server) διακομιστής διαμεσολάβησης

Q

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
query ερώτημα
queue ουρά αναμονής

R

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
raw ακατέργαστο
reach επιτυγχάνω
readouts αναγνώσεις αποτελέσματα, τιμές
realm βασίλειο in the realm of programming-> στη σφαίρα / στον κόσμο του προγραμματισμού (ή απλά όσον αφορά τον προγραμματισμό)
reboot επανεκκίνηση συστήματος
regular expression κανονική έκφραση
relationship συσχέτιση
relay διαμεταγωγή
release κυκλοφορία
replication αναπαραγωγή
repository αποθετήριο
reset επαναφορά / αρχικοποίηση προτιμάται το δεύτερο όταν υπάρχει και το restore
resolvable επιλύσιμο
restart επανεκκίνηση
restore επαναφόρτιση / επαναφορά προτιμάται το δεύτερο όταν υπάρχει και το reset
reverse ανεστραμμένος
revert επαναφορά
review επισκόπηση
RSS feed Ροή (RSS)
runtime system σύστημα λειτουργίας runtime=εκτελέσιμο

S

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
script σενάριο
scheme σχηματισμός
script script σενάριο ενεργειών ή δέσμη ενεργειών
server εξυπηρετητής διακομιστής
service pack αμετάφραστο(;)
session συνεδρία
shared κοινόχρηστο διαμοιρασμός (a share=κοινόχρηστος πόρος)
slot θυρίδα υποδοχή
software λογισμικό
stage φάση(;) / στάδιο
standalone αυτόνομος, ανεξάρτητος
stratum διαστρωμάτωση
string συμβολοσειρά
stripe λωρίδα
subdomain (υπο)τομέας υποσύνολο
subnet υποδίκτυο
summary σύνοψη / περίληψη
sums αθροίσματα
supplemented συμπληρωματικός

T

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
tab καρτέλα
taboo απαγορευμένο
token (επίθετο) ενδεικτικός, συμβολικός, (ουσιαστικό) σύμβολο, αναγνωριστικό, κουπόνι (όταν αναφερόμαστε στην τεχνολογία token ring)
toggle εναλλαγή
tooltip υπόδειξη
transceiver πομποδέκτης
traversal tree δέντρο διάσχισης
troubleshooting αντιμετώπιση σφαλμάτων
tutorial οδηγός

U

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
underflow Υποχείλιση
unmaintained χωρίς υποστήριξη
unsaved changes αλλαγές
update ενημέρωση
URL Διεύθυνση(URL) ή URL η λέξη Διεύθυνση από μόνη της μπορεί να είναι πολύ γενική (;)
user defined καθορισμένο από το χρήστη
user interface διεπαφή χρήστη

V

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
variant παραλλαγή
verification επαλήθευση/ επικύρωση
virtualization εικονικοποίηση
visualization οπτικοποίηση,εμφάνιση

W

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις
web-based σε δικτυακό/διαδικτυακό περιβάλλον, με δικτυακή πρόσβαση ?
widget συστατικό
wildcards μπαλαντέρ
workstation σταθμός εργασίας / τερματικό
webservices δικτυακές υπηρεσίες / υπηρεσίες δικτύου

X

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις

Y

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις

Z

Ορολογία
Όρος Μετάφραση Παρατηρήσεις