SDB:YaST tricks

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στιγμάτιση της εγκατάστασης

Για την δοκιμή του στυλ σας, χρησιμοποιήστε το αρχείο Wizard2.ycp .

Το στυλ αποτελείται από μια σελίδα επακόλουθης αλληλουχίας στην εμφάνιση (css) αρχείο (με επέκταση .qss ) και καλλιτεχνήματα & εικόνες που χρησιμοποιείτε στο φύλλο στυλ.

Από προεπιλογή, το YaST χρησιμοποιεί style.qss που βρίσκεται στο /usr/share/YaST2/theme/current/wizard . Παρ' όλα αυτα, για την εγκατάσταση χρησιμοποιείται το αρχείο installation.qss

Μπορείτε να τροποποιήσετε στον χρόνο εκτέλεσης που χρησιμοποιεί το YaST.

Y2STYLE=installation.qss /usr/lib/YaST2/bin/y2base ./Wizard2.ycp qt

Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή φύλλων στυλ (Crtl-Shift-Alt-S) για να τροποποιήσετε το φύλλο στυλ κατά τον χρόνο εκτέλεσης


Η στιγμάτιση λειτουργεί μόνο με το τμήμα υποστήριξης του χρήστη διασύνδεσης Qt. Αυτή τη στιγμή, η εργαλειοθήκη Gtk δεν παρέχει τέτοιες δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, ο Qt χρησιμοποιείται πάντα στην εγκατάστηαση.

Κοιτάξτε στο αρχείο εγκατάστασης.qss και θα καταλάβετε ποια τμήματα της οθόνης εγκατάστασης χαρακτηρίζονται ως τάξεις και ταυτότητες στο στυλ.

Για να δώσετε σε κάθε γραφικό στοιχείο ένα θέμα, κοιτάξτε σε αυτό tutorial ή ανατρέξτε στο documentation.

Ισχυρά πλήκτρα του YaST

Τα ακόλουθα ισχυρά πλήκτρα είναι ενεργοποιημένα στο Qt/X11 γραφικό περιβάλλον διασύνδεσης.

Ctrl-Alt-Shift-X 
άνοιγμα παραθύρου τερματικού (xterm), χρήσιμο για εγκαταστάσεις VNC
Shift-F7 
Επίπεδο αποσφαλμάτωσης
Ctrl-Shift-D 
Αποσφαλμάτωση μονάδας γραφής
Print key 
Εικόνα
Shift-F8 
Αποθήκευση αρχείων ιστορικού σε
Shift-F4 
Προσβασιμότητα, Εναλλαγή στην περιττή παλέτα όρασης
Ctrl-Shift-Alt-M 
Εκκίνηση/Διακοπή καταγραφής μακροεντολών
Ctrl-Shift-Alt-P 
Αναπαραγωγή μακροεντολών
Ctrl-Shift-Alt-T 
Dump widget tree
Ctrl-Shift-Alt-Y 
Dump widget tree
Ctrl-Shift-Alt-S 
Επεξεργαστής φύλλων στυλ

Επίκληση του τερματικού από το YaST

Μερικές φορές είναι χρήσιμο ή και απαραίτητο να πάρετε μια κονσόλα κειμένου στη μέση της εγκατάστασης.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να το κάνετε

non-remote text mode 
consoles can be normally switched with Ctrl+F1, Ctrl+F2, etc.
non-remote graphical mode 
use Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+F2 etc., and Ctrl+Alt+F7 to return to the graphical installer.
remote graphical installation 
where hardware console switching is not available, use Ctrl+Alt+Shift+X to open a text-mode terminal within the graphical installer

Υπάρχει ένα κέλυφοςThere is a root shell open on the consoles (except those that show system messages), and basic shell commands are available.

Θέμα χρώματος για YaST σε μορφή κειμένου

Ρυθμίστε το αγαπημένο σας θέμα χρώματος

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του YaST ncurses UI είναι ότι η ρουτίνα του init ανιχνεύει τον τύπο τερματικού και αυτομάτως επιλέγει το σωστό θέμα χρώματος.

Από το openSUSE 10.3 είναι δυνατό να ορίσετε το θέμα χρώματος χειροκίνητα στο /etc/sysconfig/yast2. π.χ. Εάν θελήσετε ένα μαύρο/άσπρο YaST, ορίστε το Y2NCURSES_COLOR_THEME στο "mono".

## Type: string(linux,xterm,rxvt,mono,braille)
## Default: ""
# Color theme for YaST ncurses UI
# xterm: blue-white-red
# linux: blue-white-yellow
# rxvt: black-yellow-red
# mono: white-black
# braille: for visually impaired
Y2NCURSES_COLOR_THEME = "mono"

Επιπλέον το στυλ braille μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον καθορισμό την μεταβλητή περιβάλλοντος σε Y2_BRAILLE.

Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο θέμα χρώματος

Εάν θέλετε να αλλάξετε ένα υπάρχον θέμα χρώματος, υπάρχει η πιθανότητα να σας εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο επεξεργασίας του στυλ. Με αυτό μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις χρωμάτων για έναν συγκεκριμένο τύπο τερματικού. Μετά την δημιουργία του νέου στυλ (ένα νέο αρχείο επικεφαλίδας NCstyle <style>.), το yast2-ncurses πρέπει να ξανασυνταθεί. Για το πως να πάρετε και να συντάσσετε τον κώδικα του YaST δείτε YaST development.

Πρώτα ορίσετε το περιβάλλον

 export Y2NCDBG=1

Τότε, ορίστε το θέμα χρώματος στο /etc/sysconfig/yast2 ανάλογα με ο,τιδήποτε επιθημείτε να αλλάξετε (ή χρησιμοποιείστε το κατάλληλο τερματικό) και εκκινήστε το YaST ncurses UI ή μια μονάδα YaST.

 yast			or
 yast <module>

Πατήστε τα πλήκτρα:

 Ctrl d S  

Το αναδυόμενο παράθυρο της επεξεργασίας στυλ θα εμφανιστεί, Χρησιμοποιείστε τα κουμπιά παρακάτω για να διαμορφώσετε το δικό σας στυλ γραφικού τρόπου:

 F1/F2  εναλλαγή των στυλ  (default, info, warning, popup style)
 F3/F4  επιλογή widget
 F5    move pad mode  (move with cursor keys)
 F6    παράδειγμα διαλόγου
 F7
 F8    επαναφορά του στυλ από /tmp/...
 F9    αποθήκευση του στυλ στο /tmp/...
 F10   κλείσιμο
 KEY_HOME/KEY_END     ορίστε το προσκήνιο
 KEY_PPAGE/KEY_NPAGE   ορίστε το φόντο
 a ASCII chars χαρακτήρεςASCII 
 b toggle bold (εναλλαγή έντονων χαρακτήρων)
 n normal (κανονικό)
 l blink (αναβοσβήσιμο)
 s standout (ξεχωρισμός)
 u underline (υπογράμμιση)
 r reverse (αντιστροφή)
 d dim (διάσταση)
 i invis (αόρατη)

Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις με το F9

Το αρχείο επικεφαλίδας είναι γραμμένο στο /tmp (π.χ. NCstyle.xterm.h). Κλείστε τον διάλογο επεξεργασίας με το F10.

Αντιγράψτε αυτό το αρχείο Copy this file to your source directory and recompile yast2-ncurses with the new header file.

Χρησιμοποιώντας το YaST σε μορφή κειμένου

Ξεκίνημα

Το YaST έχει ξεκινήσει σε μορφή κειμένου, εάν κανένας Χ διακομιστής δεν είναι διαθέσιμος στο σύστημα , μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση ή προτιμάται από τους χρήστες που τους αρέσει η απλή εμφάνιση και και το πλήκτρο πλοήγησης περισσότερο από το γραφικό περιβάλλον εργασίας.

Για να ξεκινήσετε το Κέντρο Ελέγχου του YaST σε μορφή κειμένου, απλώς πληκτρολογήστε 'yast' στην γραμμή εντολών. π.χ. Σε ένα xterm ή στην konsole. Σιγουρευτείτε ότι έχετε συνδεθεί ώς υπερχρήστης (όπως την πληκτρολόγηση 'su-').

  yast

Η μορφή κειμένου του YaST χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη του ncurses για να δημιουργήσει το κείμενο διεπαφής χρήστη.

Πλοήγηση στη λειτουργία κειμένου

Τα ποιο χρησιμοποιούμενα πλήκτρα είναι το TAB και Shift+TAB για να να μετακινηθείτε μπροστά/πίσω στις ενότητες, τα βελάκια για να μετακινηθείτε πάνω/κάτω ή αριστερά/δεξιά στις λίστες, τις συντομεύσεις (πιέστε ALT+υπογεγραμμένο γράμμα) και ENTER για να εκτελέσετε την επιλεγμένη ενέργεια ή για να ενεργοποιήσετε ένα στοιχίο στο μενού. Για λεπτομερή περιγραφή των χρησιμοποιόυμενων πλήκτρων για την πλοήγηση της λειτουργίας κειμένου δείτε: Navigation in Modules.

Επίσης κοιτάξτε στο τμήμα Restriction of Key Combinations. Κάποια πλήκτρα ή συνδυασμοί πλήκτρων μπορεί να είναι κατηλημμένα από τον διαχειριστή παραθύρου. Λόγω του ότι υπάρχουν τα κλειδιά για να τα χρησιμοποιήσετε ως υποκατάστατο, π.χ. Χρησιμοποιήστε Ctrl+F και Ctrl+B για να μετακινηθήτε μπροστά και πίσω ή χρησιμοποιείστε ESC+γράμμα για συντομεύσεις.

Ταξινόμηση των πινάκων

Πατώντας Ctrl 'o' όταν εστιάζει στο widget θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο περιέχοντας την λίστα των κεφαλίδων πίνακος. Επιλέξτε την κεφαλίδα της στήλης που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την ταξινόμηση και πατήστε ENTER. Τα περιεχόμενα του πίνακα θα ταξινομηθούν αναλόγως. Από το openSUSE 11.2 είναι δυνατό να ταξινομηθούν με την αντίστροφη σειρά επιλέγοντας ξανά την ίδια στήλη. Η χρήση του Διαλέκτη Πακέτων του ncurses είναι επίσης βελτιωμένη, η ταξινόμηση κατά μέγεθος τώρα λειτουργεί ορθώς.

Άλλα

Υπάρχουν κάποιοι άλλοι συνδυασμοί πλήκτρων κυρίως δημιουργημένα για τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση.

Ctrl 'l'        Ανανέωση οθόνης
Ctrl 'd' Shift 'd'   Εγκατάλλειψη στο αρχείο y2log (απεικόνιση οθόνης)
Ctrl 'd' Shift 'y'   Δείξε την ιεραρχία του widget (YDialogSpy) δείτε YDialogSpy

Articles

Υπερσυνδέσεις